majuselseje_fejlec_900x120_02.jpg
Hírek - események | Bemutatjuk | Civil élet | Emlékezzünk | Pódium | Galéria
Főoldal
Bemutatkozunk
Dokumentumok
Fáklya
Kapcsolat
Galéria tartalom
 
Hírek - események
PDF Nyomtatás E-mail
31. ogy. mellékletei
Írta: Szebeni András ügyvezető főtitkár   
2019. December 15. Sunday 16:15

A Május Elseje Társaság Felügyelő Bizottságának jelentése

 A Felügyelő Bizottság áttekintette a Társaság, az Országos lntéző Bizottság 2018. évben folytatott tevékenységét, Megállapította, hogy a Társaság az Alapszabálya és törvények alapján, azok betartásával működött, működik.

A Felügyelő Bizottság elnöke rendszeresen részt vesz az Országos lntéző Bizottság munkájában.

1. A Felügyelő Bizottság kiemelkedő tevékenységének tekinti:

> a nehézségek ellenére, a Társaság folyamatos működését biztosító, szervező munkát a fótitkár és az lntéző Bizottság tagjai részéről

> a Fáklya a Társaság Híradója rendszeres szerkesztését és megjelentetését,

> a Társaság honlapjának további színvonalas működését, a folyamatos tájékoztatást mozgalmi életünkről.

2. A Felügyelő Bizottság részéről intézkedésre nem volt szükség!

3. Az Országos lntéző Bizottság, a főtitkár által készített dokumentumok tükrözik az erőfeszítéseket, melyeket a tagság és a vezetés végzett az elmúlt időszakban.

4. A Felügyelő Bizottság értékeli, hogy az Országos lntéző Bizottság ez évi munkája terén is törekedett a "civil" jelleg megtartására, a baloldali összefogás segítésére.

5. Továbbá értékeli azon humánpolitikai munkát, amit az - idős, sokat tevékenykedő, rdemes tagjainak irányában kifejtenek (dicséretek, elismerések időbeni átnyújtásával.

6, A Felügyelő Bizottság sajnátattaI tudomásul veszi, hogy több Fórumunk, az elhunyt nagy tudású tagjai utódainak elmaradása miatt nem tudott tovább működni.

7. A Társaság technikai felszereltsége nem tökéletes, nem teszi lehetővé a folyamatos munkát az archiválásban és anyagok elkészítésében.

8. A Társaság 2018. évi költségvetése a szabályok betartásával, a valós bevételek és költségek bemutatásával készült.

9. A Felügyelő Bizottság 2018. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló jelentést tudomásul vette.

A 2019. évi pénzügyi tervet reálisnak tartja. Felkéri a vezetést a bevételek emelésére, a tagságot a tagdíj rendszeres befizetésére.

10.A Felügyelő Bizottság megállapította az adminisztrációs tevékenység folyamatosságát és konstatálta a naprakészséget.

A tagság tájékoztatása, események, intézkedések ismertetés az internetes kapcsolatokon és a honlapunkon folyamatos megtörténik.

11.A Felügyelő Bizottság felkéri az Országos lntéző Bizottságot, hogy 2019. évben is

> erősítse a Társaság "civil" jellegét

> folytassa a baloldali szervezetekkel történő együttműködés továbbfejlesztését

> a vezető szervek rendszeres tevékenységével reagáljon a napi politikai

eseményekre.

12. A jelentést a Felügyelő Bizottság és az Országos Gyűlés számára Arató lstván FEB elnök állította össze.

Budapest, 2019.05.20

Arató lstván

FEB elnök

Bővebben...
 
PDF Nyomtatás E-mail
31. o.gy. jegyzőkönyve és mellékletei
Írta: Szebeni András ügyvezető főtitkár   
2019. December 15. Sunday 15:42

JEGYZŐKÖNYV

a Május Elseje Társaság 2019. május  24-én tartott 31. (megismételt) Országos Gyűléséről

 Szebeni András ügyvezető főtitkár a meghirdetett 10 órai időpontban bejelentette, hogy a 2019. május 17-én tartott Országos Gyűlés a felvett jelenléti ív és jegyzőkönyv alapján (1. és 2. sz. mellékletek) határozatképtelen volt, így a jelenlegi gyűlés a résztvevő tagok számától függetlenül határozatképes.

 Jelen vannak a csatolt jelenléti ív szerinti tagok (3. sz. melléklet – 7 fő).

 Szebeni András bejelentette, hogy a jegyzőkönyvet hangfelvétel alapján kívánják elkészíteni. Ez ellen jelen lévők nem emeltek kifogást.

 Ezután kérte a megjelenteket, hogy az előző O Gy óta elhunyt tagról (Benkocs István), illetve közelálló személyről (dr. Kemény Csaba) néma felállással emlékezzenek meg. Ennek megtörténte után javasolta, hogy személyét levezető elnöknek fogadják el.

 1/2019. sz. határozat:

A 31. Országos Gyűlés résztvevői Szebeni András ügyvezető főtitkárt levezető elnöknek elfogadják.

                                               Szavazati arány: egyhangú

Levezető elnök ezután megkérdezte jelenlévőket, ki vállalná a jegyzőkönyvvezető  és  a-hitelesítők szerepét. Barabás György, László Zoltán és Arató István jelentkeztek. Ezután meghozták a következő határozatot:

 2/2019. sz. határozat:

A 31. Országos Gyűlés résztvevői

                        Barabás Györgyöt jegyzőkönyvvezetőnek,

László Zoltánt és Arató Istvánt jegyzőkönyv hitelesítőnek  elfogadták.

                                               Szavazati arány: egyhangú                  

           

Szebeni András levezető elnök jelezte, hogy a napirend jóváhagyására a megismételt jelleg miatt nincs szükség, ezért a gyűlést a következő napirend szerint tartják meg:

 1.     Beszámoló a 30. Országos Gyűlés óta végzett tevékenységről.

Előadó: Szebeni András ügyvezető főtitkár

2.     A 2018. évi pénzügyi beszámoló, a 2019. évi terv és a közhasznúsági összefoglaló megbeszélése és jóváhagyása.

Előadó: Szebeni András ügyvezető főtitkár

3.     A Május Elseje Társaság Felügyelő Bizottságának jelentése.

Előadó: Arató István FB elnök

4.     A Fáklya szerkesztőbizottságának újraválasztása és az OIB kiegészítése.

Előadó: Wagner István jelölési megbízott

5.     Gondolatok a MET társadalmi elfogadottságáról és további lépéseiről.

Előadó: Szebeni András ügyvezető főtitkár

6.     Egyebek

 

3/2019. sz. határozat:

A 31. Országos Gyűlés résztvevői a napirendre vonatkozó bejelentést tudomásul veszik.

Szavazati arány: egyhangú

 Az ülést levezető ügyvezető főtitkár   ezután az 1. napirendi pontra vonatkozóan előadta, hogy hosszabb kiegészítést nem kíván tenni a korábban kiküldött tervezetekhez – közhasznúsági összefoglaló (4. sz. melléklet), költségvetési beszámoló (5. sz. melléklet), 2019. évi terv (6. sz. melléklet), szöveges kiegészítés (7. sz. melléklet), – melyeket a 2. sz. napirendi pont részletez, így csak néhány kiegészítő megjegyzést tenne.

 A Társaság tevékenységét a 30. és 31. Országos Gyűlés közötti időpontban a 2018. április 8-i országgyűlési választás eredménye határozta meg, mely bizonyította, hogy megfelelő ellenzéki együttműködést nem sikerült összehozni; és ez az uniós választásokra sem sikerült kellőképpen, kihatása pedig rendezvényeinkre is rányomta a bélyegét. Úgy tűnik, a Fidesz diktatúráját a társadalom többsége befogadja, ezt a közvélemény-kutatások is igazolják.

 A Fáklya-klub rendezvények egyik jelentős eseménye volt viszont az „Ifjú Marx” c. játékfilm első bemutatója a Fáklya Klubban, mely filmet a klubprogramokat szervező Marx Károly Társaság több helyszínen folyamatosan nagy sikerrel levetítette.

 A helyiségbérlet és a honlap fenntartás költségeit, valamint a 42 000 Ft-ot kitevő banki kiadást tudtuk biztosítani, de a Fáklya újság második számának ellenértékét csak az év végére tudtuk összeszedni, kifizetése 2019-re áttolódott. Az 1 % SZJA támogatás kissé emelkedett 12 784 Ft-ra, de egyéb állami támogatás híján csak saját tagjaink adományaira támaszkodhattunk. Némi szerencsére dr. Jánosi Gábor szokásos (egyhavi helyiségbérleti díjat fedező) befizetését kétszer teljesítette decemberben. (Ami aztán idén újabb gondokat jelenthet.)

 Az elmondottak alapján javasolta, hogy az 1.-3. pontokat együttesen tárgyaljuk meg, kérdés, hozzászólás, vita csak a Felügyelő Bizottság beszámolója után legyen. A gyűlés ezt is egyhangúlag elfogadta.

 Ezután levezető elnök kiegészítésül elmondta, hogy a civil mozgalmi jelleg visszaesését azon keresztül is tapasztalta, hogy amikor személyesen részt vett a nyári Baloldali Sziget Fesztiválon, kevesebb szervezet vett részt az előadásokon. A színvonal is erősen visszaesett.

Majd átadta a szót a 3. napirendi pont előadójának, Arató Istvánnak, aki beszámolóját írásban nyújtotta be (8. sz. melléklet) és csak annyi kiegészítést kívánt tenni, hogy a bizottsági tagok betegsége következtében sajnálatosan még mindig egyedül kénytelen a tevékenységet ellátni, ám sikerült minden titkársági és OIB megbeszélésen részt vennie.

Hozzászólások hiányában határozathozatalokra került sor.

 4/2019. sz. határozat:

Az Országos Gyűlés az ügyvezető főtitkár beszámolóját a 30. Országos Gyűlés óta végzett tevékenységről elfogadja.

                        Szavazati arány: egyhangú

 5/2019. sz. határozat:

            Az Országos Gyűlés a Május Elseje Társaság 2018. évi mérlegbeszámolóját és

 2019. évi költségvetési tervét elfogadja.

                        Szavazati arány: egyhangú

6/2019. sz. határozat:

Az Országos Gyűlés a Május Elseje Társaság 2018. évi közhasznúsági             összefoglalóját elfogadja.

                        Szavazati arány: egyhangú

 7/2019. sz. határozat:

            Az Országos Gyűlés a Május Elseje Társaság Felügyelő Bizottságának                                  jelentését elfogadja.

                        Szavazati arány: egyhangú

 Ezután az Országos Gyűlés áttért a 4. napirendi pont tárgyalására.

 Levezető elnök ügyvezető főtitkári minőségében elmondta, hogy Benkocs István halála miatt kell az OIB kiegészítésére sort keríteni.  A  Fáklya újság szerkesztőségét pedig azért kell átalakítani, mivel több tagja vagy nem vállalta a munkát vagy kilépett, ezért gyakorlatilag működésképtelenné vált, az átalakítást pedig az Alapszabály az Országos Gyűlés hatáskörébe sorolta. Ezután átadta a szót Wagner Istvánnak, az OIB által a jelölőbizottsági feladatokkal megbízott tagtársunknak. 

 Wagner István előadta, hogy a megjelölt feladatkörökre több személlyel is próbálta felvenni a kapcsolatot, de általában nem sikerült előrehaladnia. Szabó Józsefet elérte, aki mind az OIB tagságot, mind a szerkesztésben történő közreműködést vállalta, de előre jelzett okból az Országos Gyűlésre nem tudott eljönni. Bedő Jánost, Moravcsik Attilát és Semegi Richárdot nem tudta elérni. A felelős szerkesztői feladatra az ügyvezető főtitkárral történt egyeztetés során Velkei Árpád újságíró látszott legalkalmasabbnak, aki az egyik kibővített OIB ülésen meg is jelent, de Kecskemétről Mátraballára folyamatban lévő költözése miatt hosszú ideig igen elfoglalt volt, végül telefonját is kikapcsolták, ezért pillanatnyilag bizonytalan közreműködésének lehetősége. Javasolta, hogy további jelölteket a most jelen lévők ajánljanak.

 Elhangzott, hogy az OIB kiegészítéséül dr. Szabó Istvánt válasszuk meg, tekintettel arra, hogy ő hosszabb ideje dolgozik már számunkra, bár a belépési nyilatkozatot még nem töltötte ki. Ennek pótlása viszont azonnal megtörtént, így szavazásra kerülhetett sor.

 8/2019. sz. határozat:

Az Országos Gyűlés a Május Elseje Társaság Országos Intéző Bizottsága megüresedett helyére dr. Szabó Istvánt megválasztja.

Szavazati arány: egyhangú

 Ezután került sor az új szerkesztőbizottság tagjainak egyeztetésére.

 Az ügyvezető főtitkár azt javasolta, hogy a felelős szerkesztői munka alól mentsük fel dr. Tóth Miklóst,  és Velkei Árpád  lehetőségeinek  tisztázásáig  Barabás  Györgyöt bízzuk  meg a feladat ellátásával, aki ezt a munkát (a körülmények tisztázása után) elvállalta. Mellette öt tagú szerkesztőbizottság dolgozna. Szebeni András javasolta továbbá, hogy amennyiben Velkei Árpád a későbbiekben kitölti a belépési nyilatkozatot és elvállalná a felelős szerkesztést, kapjon felhatalmazást az Országos Gyűléstől a megbízás kiadásához. Jelen lévők viszont ezt a meghatalmazást dr. Szabó István javaslatára az OIB hatáskörébe utalnák. A szerkesztő bizottság tagjainak pedig Szabó Józsefet és dr. Szabó Istvánt javasolták a megmaradó dr. Aggod József és Szebeni András mellett. Végezetül László Zoltán titkár részvételét is szükségesnek találták azzal a kiegészítéssel, hogy amennyiben Velkei Árpád megbízatása megtörténik, Barabás György is a (kibővült) testület tagja maradna. Andrási Lászlót és Bedő Jánost felmentenénk. Ezt követően jelen lévők meghozták a következő határozatokat:

 9/2019. sz. határozat:

Az Országos Gyűlés a Fáklya újság felelős szerkesztői feladatainak ellátásával Barabás Györgyöt bízza meg, azzal a kiegészítéssel, hogy amennyiben Velkei Árpád elérhető lesz, a belépési nyilatkozatot aláírja és a feladatot elvállalja, az Országos Intéző Bizottság őt ezzel a feladattal megbízhatja Barabás György szerkesztőbizottsági tagként történő további működése mellett.                

                        Szavazati arány: egyhangú

 10/2019. sz. határozat:

Az Országos Gyűlés a Fáklya újság Szerkesztőbizottságába a megmaradó tagok (dr. Aggod József és Szebeni András) mellett László Zoltánt, dr. Szabó Istvánt és Szabó Józsefet megválasztja.

                        Szavazati arány: egyhangú

 Ezt követően áttértünk az 5. napirendi pontra.

Szebeni András (mint ügyvezető főtitkár) elmondta, hogy 2020-ban (a mandátumok lejárta miatt) mindenképpen tisztújító országos gyűlést kell tartani – ha az általunk baloldalinak tekintett munka eddigiek szerinti továbbfolytatásának van értelme. Egyre rosszabb körülmények között dolgozunk, egyre kevesebben vesznek részt a rendezvényeinken. A Fáklya újságon keresztül is megpróbáltunk kapcsolatot teremteni szakszervezetekkel, pártokkal, hogy legalább a jelenlegi körülmények között is elfogadható baloldali politizálás alapjait megteremthessük. Ennek kiindulópontja az lehetett volna, hogy a minimálbért ne mindenki számára egyformának fogadtassák el, hanem képesség és kiképzettség függvényében differenciáltan a szellemi munka nagyobb megbecsülése mellett. Személyes meggyőződése (és ezzel, többekkel is vitában állt), hogy a szocializmus is (többek között) abba bukott bele, hogy a „produktív” és „improduktív” minősítéssel sokak kedvét elvette a termelékenység emelésétől és nem álltak ki kellőképpen a közösségi társadalom mellett, amikor átszervezték kapitalizmussá, Ezen elképzelésekkel nem tudta kellő megbecsültséghez és támogatottsághoz juttatni a Társaságot. Lett volna elképzelésünk ahhoz is, hogy határozzuk meg azt az államigazgatási stílust, mely a tényleges demokráciát és az igazságosabb jövedelemelosztást szolgálja, készítsünk legalább alkotmánytervezetet, mely a jövőben társadalmilag kedvezőbbnek bizonyulhat, azonban mindezek a gondolatok visszhangtalanok maradtak.

A civil szervezeti státus megtartása miatt küzdelmes politikai csatározásokba nem érdemes belebonyolódni, de mindenképpen célszerű lenne visszatérni a mezőgazdaság és a vízgazdálkodás aktuális kérdéseire, amikor több víz lép ki az országból, mint bejön, miközben az öntözéses gazdálkodás a termőterületek mindössze 5 %-át érinti és felújítani a Duna-Tisza Csatorna meg a vízlépcsőzés fórumait – vagy mégis a megszüntetés irányában kellene elmozdulni. Persze foglakozni kellene azzal is, hogy fiatalítással, a MIKSZ társult tagként történő beépítésével nem lehetne-e aktívabbá tenni Társaságunkat – de hát most sem tolonganak itt az újabb generáció képviselői.

Még egy utolsó kísérletet megpróbálhatunk tenni (kerül, amibe kerül), hogy egyes szakszervezetek és pártok felé kísérőlevéllel elküldjük a május elsejei Fáklyát, hátha reagálnának rá.

 Dr. Szabó István hozzászólásában felhívta a figyelmet arra, hogy a baloldaliság tisztázatlan követelményei már régen csak egy szeletét jelentik az ideológiamentes államigazgatásnak (a Fidesznek sincs ideológiája, csak kézi vezérlésre alkalmas királya, aki mindenkor megmondja, hogy merre menjünk és időnként nemcsak a baloldali szervezeteket lehetetleníti el), továbbá a „munkásosztály” fogalma is meglehetősen elmosódott. Ilyen körülmények között nehéz a baloldali politizálás, a családi vitákban is az kerül előtérbe, hogy mit követel meg a megélhetésért vívott harc; és sokan félnek véleményt nyilvánítani, nehogy retorzió érje őket. Pedig kritizálni kell a mai gazdaságpolitikát, hiszen Magyarországon az EU felzárkóztatási támogatásainak mindössze 12 %-át használják fel valóságos célokra szemben a balti államok 86-87 %-os mutatóival. Meg is látszik a különbség! Hát ezzel kellene foglalkoznia a baloldalnak.

 Jó lenne fennmaradni a sok megszűnő haladó szervezet figyelembevételével is.

 Vetró Kőműves Rozália rendszerváltás előtti munkahelyének, a Gábor Áron Gépgyárnak kálváriájáról beszélt, mely áldozatául esett a privatizálásnak és az ipari átszervezésnek. Jó lenne, ha a baloldal elősegítené a hibák kijavítását, melyek még a mozgalmon belül is előfordulnak. Egyben kérte, hogy a pesterzsébeti és soroksári szovjet katonai temetők sorsával kapcsolatos korábbi észrevételével kapcsolatban próbáljanak intézkedni.

 Wagner István a „migráció” hatásaival kapcsolatban kifejezte, hogy a tőke számára a „gazdasági népvándorlás” azért fontos és jól szervezett, mert a munkásmozgalom hatékonyságára az olcsóbb munkaerő megjelenése negatívan hat – és ezáltal enyhíti az osztályharc erejét. Emellett foglakozni kell az édesvíz és vízenergia fontosságával és hasznosításának elősegítésével. A Társaságnak olyan célokat kell kitűznie, melyek a vízzel való gazdálkodás fejlesztését elősegítik. Küzdeni kell továbbá a tőkehaszon mértékének visszaszorításával, hogy megakadályozhassuk a korlátlan gazdagodást és a felhalmozott értékek pusztító hatásának érvényesülését.

 Szebeni András összefoglalásul azt a következtetést vonta le, hogy jelenlévők a tovább folytatást illetően a megmaradás érdekében történő tovább lépést látták szükségesnek. Ezért mindenképp szükséges lenne egy olyan személy keresése, aki kézben tudja tartani a pótolhatatlan Csizmazia Pali által megkezdett ügyeket az elsivatagosodás meggátlása érdekében. Emellett az új alkotmánytervezet ügyét is napirenden kellene tartani a képviselők visszahívhatóságának beépítése és a független igazságszolgáltatás felügyeletére hivatott nép által választandó köztársasági elnök érdekében.

 Jelenlévők dr. Szabó István ezzel összefüggő hozzászólása alapján a jelenlegi jogviszonyok értékelésével foglalkoztak, de már további határozathozatal nem történt.

 Végül egyéb téma hiányában az Országos Gyűlés 11 óra 45 perckor befejeződött.

 Kmf.

 ……………………………………                           …………………………………

                        Szebeni András                                                               Barabás György

                          levezető elnök                                                            jegyzőkönyvvezető

 ………………………………………….                  …………………………………

László Zoltán                                                                     Arató István                 

     jegyzőkönyv hitelesítő                                                           jegyzőkönyv hitelesítő

Bővebben...
 
PDF Nyomtatás E-mail
Moravcsik Attila 1938-2019
Írta: szerkesztő   
2019. July 21. Sunday 13:48
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Moravcsik Attila - aki több baloldali szervezetnek, köztük társaságunknak is tevékeny tagja volt - 2019. július 15-én, életének 81. évében elhunyt.

Búcsúztatására 2019. július 29-én, hétfőn 9:45 órakor kerül sor, a Farkasréti temető Makovecz-ravatalozójában.

Emlékét kegyelettel őrizzük!
 
PDF Nyomtatás E-mail
Programokról tájékoztató
Írta: szerkesztő   
2011. February 20. Sunday 00:00

 


M E G H Í V Ó

 

A Marx Károly Társaság Fóruma és a Május Elseje Társaság

Fáklya Klubja szervezésében

 

VENDÉGEINK

BOLBA MÁRTA evangélikus lelkész,

akinek személyes tapasztalatai vannak arról, hogyan kell lelkészként, szeretethitvallást hirdetve fellépni a rászorulók védelmében, prédikációkban, segítő tevékenységben, utcai tüntetéseken, közéleti fórumokon

TAKÁCS MÁRIA filmrendező

 

Levetítjük

A MANDÁK HÁZ LELKÉSZE

című filmjét

 

2020. január 17-én, pénteken 16 órakor

Bp. VIII. ker., Magdolna u. 5-7, földszinti nyugdíjas klubszoba

(A József körúttól egy megálló kifelé a 9-es busszal, vagy a 83-as trolival.)

 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Kérjük, értesítsétek tagtársainkat, hívjatok másokat is!

 

Vezetőségek

 

Bővebben...
 
PDF Nyomtatás E-mail
Olvastad?
Írta: szerkesztő   
2010. February 25. Thursday 08:11

2020, jan. 9. 168 óra
Végső István: Halálosan pontos adminisztráció
Váradi Júlia interjúja: Emlékek a ködből I. rész
Rózsa Péter interjúja Végel Lászlóval: Eldöntöttem, hogy maradok

2020. jan. 3. Élet és Irodalom
Sz. Bíró Zoltán: Hogyan írjuk át a történelmet?

2019. dec. 28. Népszava
Marosán György: Lehetne-e Svájcban kommunizmust csinálni?
Palugyai István: Sanghaj, a zsidó paradicsom
N. Kósa Judit: Örömteli Trianonunk

2019. dec. 9. Népszava
Czene  Gábor interjúja Ladányi Jánossal: Orbán és Karácsony más világban él

2019. dec. 5. 168 óra
Megyeri András Jonatán: régi kapcsok, új érdekek
Somfai Péter: Hősök és áldozatok
Arató András: városi dolgok
Szabó Brigitta: Az állam a magánélet egyre több szeletéből követel részt magának


2019. nov. 28. 168 óra
Köves Alexandra: Itt a szembenézés ideje
Buják Attila riportja: Menekülés a győzelembe (2) Vjda Mihály: Orbánnak éreznie kellett, nem egy lefagyott országot dirigál

2019. nov. 23. Népszava
Zoltai Ákos interjúja Oszkó Péterrel: Pénzburok védte a kormányt

2019. nov. 16. Népszava
Tóth Károly: Krisztus Jézus árulója (Száz éve gyilkolták meg Simon Józsefet)
Székely Anna riportja Romsics Ignáccal: Lázadás nem hiábavaló

2019. nov. 14. 168 óra
Somfai Péter: Amiről "Dóra" nem jelentett - Messzire nyúltak a CIA karjai

2019. okt. 18. Népszava
Dr. Dávid Ferenc: Szent István versus Horthy

2019. okt. 5. Népszava
N. Szebeni András: Emlékezzünk Bárczy Istvánra


 
 
Tartalom
 
Copyright Május Elseje Társaság 2008. | jognyilatkozat
oldaltérkép